Tìm hiểu về NameSky: Mua, bán và quản lý tài khoản NEAR an toàn dưới dạng NFT 2

(0 nL)
To Share and +4 nLEARNs

Trong quá trình đúc NameSky NFT, tất cả các khóa của tài khoản NEAR được chọn sẽ bị xóa?

Correct! Wrong!

Leave a Comment


To leave a comment you should to:


Scroll to Top
Report a bug👀