Meta Pool mô-đun 4 – Tham gia quản trị Meta Pool 3

(0 nL)
To Share and +4 nLEARNs

Bạn phải đợi 60 epochs sau khi bỏ phiếu cho một trình xác thực để có thể bỏ phiếu cho một trình xác thực khác, đúng hay sai?

Correct! Wrong!

Leave a Comment


To leave a comment you should to:


Scroll to Top
Report a bug👀