Meta Pool mô-đun 3 – Tài chính phi tập trung trên Meta Pool 2

(0 nL)
To Share and +4 nLEARNs

Một khi bạn đã chuyển một token nào đó từ chuỗi khối NEAR sang Aurora thì bạn sẽ không thể chuyển token đó ngược lại về chuỗi khối NEAR, đúng hay sai?

Correct! Wrong!

Leave a Comment


To leave a comment you should to:


Scroll to Top
Report a bug👀