Meta Pool mô-đun 2 – Gọi vốn cộng đồng trên Meta Pool 2

(0 nL)
To Share and +4 nLEARNs

Một dự án muốn được gọi vốn trên Meta Yield phải là một dự án có tầm nhìn triển khai trên nhiều chuỗi khối khác nhau, đúng hay sai?

Correct! Wrong!

Leave a Comment


To leave a comment you should to:


Scroll to Top
Report a bug👀