Hướng dẫn staking trên Meta Pool 5

(0 nL)
To Share and +4 nLEARNs

Phương pháp unstake có độ trễ (kiểu truyền thống) có ảnh hưởng tới hiệu suất của mạng lưới do nó cần thêm thời gian để di chuyển lượng token NEAR được unstake. Nhận định trên đúng hay sai?

Correct! Wrong!

Leave a Comment


To leave a comment you should to:


Scroll to Top
Report a bug👀