NEAR Live Contract Review | Phần 1: Voting Contracts

(0 nL)
To Share and +4 nLEARNs

Macro nào được sử dụng để serialize mọi thứ thành dạng nhị phân?

Correct! Wrong!

Scroll to Top
Report a bug👀