Tại sao các DAO nên chuyển sang vận hành trên các Shard riêng tư 1

(0 nL)
To Share and +4 nLEARNs

Cách bỏ phiếu nào sau đây có thể được sử dụng khi DAO triển khai private shard?

Correct! Wrong!

Leave a Comment


To leave a comment you should to:


Scroll to Top
Report a bug👀