Bước 4 – Kiểm thử Chứng chỉ nhà phát triển NEAR cấp độ 1

To Share and +4 nLEARNs

Kiểm thử web3 

ọc cách viết unit và simulation tests cho smart contracts

Mục đích của hôm nay là chúng ta sẽ viết tests case cái mà phải vượt qua đối với contract mà bạn đã viết. 

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 1. Trong list project hôm nay, hãy chọn AssemblyScript hoặc Rust 
 • Viết 3-5 unit test cho mỗi contract đã được gắn nhãn Core Activity 

Hoạt động bổ sung

Nếu bạn có thời gian, thì đây là một vài thứ dành cho bạn 

Nếu bạn muốn có nhiều ideas cho thử thách, hãy làm theo các hoạt động dưới đây: 

 1. Tìm những contract không có unit tests (rất nhiều) và viết chúng. 
 2. Xóa những unit tests đã có sẵn trong các smart contract và viết lại. 
 3. Kéo về một số thứ hay ho, nó có thể hữu ích cho bạn: Scavenger Hunt Challenge #4
 4. Bắt đầu từ con số 0, hãy thử viết gì đó contract , unit test. 

Hoạt động chuyên sâu

Nếu bạn không sợ hãi, thì đây là thứ dành cho bạn 

Mặc dù simulation test (giả lập test) là một công việc đang trong tiến trình phát triển, nhưng chúng tôi có một vài ví dụ, cái mà có ích cho bạn. Chìa khóa để hiểu simulation test ở trên NEAR là bạn đang test  wasm binary. Điều này có nghĩa là việc chúng ta kiểm tra trên những cấu hình mô phỏng một môi trường khác tương tự môi trường thật, cái mà sẽ hoạt động tốt với Rust và AssemblyScript. 

Thực tế, các bài test simulation có thể sử dụng để compile với rust và assemblyScrip contract. Một cách rõ ràng là đây là các bài kiểm tra mô phỏng tương tự với việc kiểm tra chạy trên on- chain virtual machine. 

Tiếp tục, simulation tests phải được viết bằng rust. Ví dụ dưới đây sẽ rõ ràng hơn: 

Tài nguyên

Ghi nhớ: 

 • Bạn cần phải build (run test nếu nó có thể) cho mỗi contract. 
 • Bạn sẽ phải cố gắng hiểu tất cả các dòng code trong contract. 

AssemblyScript 

Nếu bạn có ý định tập trung vào AssemblyScript. [Mở list Assembly contract] 

Ít nhất 3 contracts được gán nhãn Core Activity 

 • Viết 3-5 unit tests cho mỗi contract, dù nó đã có hoặc chưa có unit tests 
 • Kiểm tra tất cả các test case phải chạy như mong đợi. Test case của bạn có thể chạy thông qua command line. 

Unit testing đươc cung cấp bởi as-pect và cú pháp (syntax) tương tự như RSpec. Thư viện này có document khá tốt nhưng đôi khi nhưng ví dụ mẫu có thể giúp bạn học nhanh hơn 

Hầu hết các ví dụ đều có sẵn trên near.dev bao gồm cả unit tests. 

Rust

Nếu bạn có ý định tập trung vào rust. [Mở list Rust contract] 

Ít nhất 3 contracts được gán nhãn Core Activity 

 • Viết 3-5 unit tests cho mỗi contract, dù nó đã có hoặc chưa có unit tests 
 • Kiểm tra tất cả các test case phải chạy như mong đợi. Test case của bạn có thể chạy thông qua command line. 

Unit testing được bao gồm là một phần của Rust. 

Bạn có thể đọc thêm về unit tests ở đây Rust by Example  hoặc “the book”.

 Tất cả các NEAR core contract đều bao gồm unit tests,nếu bạn muốn đọc thì nó đều là các ví dụ tốt. Bạn sẽ được thông báo một whitelist contract, ví dụ, nó sẽ bao gồm test_ultis để cài đặt  môi trường MockedBlockchain cho các unit tests ở các file riêng biệt. 

The list of Rust contracts

Scroll to Top
🤖 Flash Cyber Monday Redeem Window
This is default text for notification bar